VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Všeobecné obchodné podmienky

1. Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby je obchodná spoločnosť Davis & Morgan services s.r.o. so sídlom Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 74352/B.

2. Predmet služby

Poskytovateľ služby na základe objednávky klienta zabezpečuje obstaranie vyhotovenia výpisov z obchodného registra a živnostenského registra v listinnej podobe použiteľných na právne úkony prostredníctvom oprávnených subjektov podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 757/2004 Z. z . o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ich následné odosielanie v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo kuriérskej spoločnosti klientovi. Služba je určená pre podnikateľov podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Vydanie všeobecných obchodných podmienok, cenníka a reklamačného poriadku

Poskytovateľ služby vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) za účelom úpravy práv a povinností tretích osôb a poskytovateľa pri poskytovaní služby. VOP sú záväzné tak pre poskytovateľa, klientov ako aj tretie osoby, ktoré navštívia webstránku. VOP nadobúdajú účinnosť dňom účinnosti v nich uvedeným, najskôr však dňom ich zverejnenia na webstránke. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi klientom a poskytovateľom. Na vzťahy neupravené VOP sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Výklad pojmov

Službou, resp. službami v množnom čísle sa rozumejú služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom webstránky www.vypiszor.sk a www.etrend.sk/vypis-z-obchodneho-registra.html.
Klientom sa rozumie tretia osoba, ktorá korektne vyplní objednávku a vykoná úhradu. Výpisom sa rozumie výpis z obchodného registra alebo zo živnostesnkého registra podľa údajov v objednávke.
Úhradou sa rozumie úhrada finančných prostriedkov za služby poskytovateľovi v správnej výške, dobe splatnosti, so správnym variabilným symbolom a na správne číslo účtu.
Zmluvou sa rozumie záväzkový vzťah medzi poskytovateľom a klientom, ktorý vzniká odoslaním objednávky klientom.
Zmluvnými stranami sa rozumejú klient a poskytovateľ.
Cenníkom sa rozumie platný cenník zverejnený poskytovateľom na webstránke.
VOP sa rozumejú všeobecné obchodné podmienky zverejnené poskytovateľom na webstránke.
Reklamačným poriadkom sa rozumie reklamačný poriadok zverejnený poskytovateľom na webstránke.
Rovnakou bankou sa rozumie VÚB, a.s..

5. Objednávka a povinnosť platby

Objednávku je možné zadať najmä vyplnením objednávkového formuláru na webstránke poskytovateľa. Ak klient ako formu úhrady zvolil platbu po obstaraní výpisu na faktúru so splatnosťou 7 dní, môže poskytovateľ služby požadovať od klienta overenie jeho údajov uvedených v objednávke. Overenie údajov klienta uvedených v objednávke prebehne tak, že klient z telefónneho čísla, ktoré uviedol v objednávke, odošle na telefónne číslo poskytovateľa služby 0948115110 SMS v tvare podľa pokynov poskytovateľa služby zobrazených na webstránke po odoslaní objednávky klientom. Overovacia SMS na číslo poskytovateľa nie je zvlášť spoplatnená. Poskytovateľ automaticky neposiela spätnú SMS potvrdzujúcu overenie objednávky.

Ak klient ako formu úhrady zvolil platbu vopred, zaväzuje sa platbu zrealizovať vkladom alebo prevodom na bankový účet poskytovatela do piatich pracovných dní od odoslania objednávky.

Objednávka je záväzná pre klienta a má charakter návrhu na uzavretie zmluvy, ktorej predmetom je obstaranie vyhotovenia a následné doručenie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra v listinnej podobe použiteľného na právne úkony poskytovateľom klientovi alebo tretej osobe v zmysle požiadavok špecifikovaných klientom v objednávke. Za prijatie objednávky poskytovateľom a akceptáciu návrhu na uzavretiu zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety a týchto VOP sa považuje zobrazenie potvrdenia o prijatí objednávky poskytovateľom na webstránke a jeho odoslanie na emailovú adresu klienta uvedenú v objednávke.

Poskytovateľovi vzniká nárok na úhradu ceny služby obstaraním želaného výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra a jeho odoslaním na adresu a spôsobom uvedeným v objednávke. V prípade, že dôjde ku nedoručeniu zásielky z dôvodov, ktoré nie sú na strane poskytovateľa, objednávateľova povinnosť na úhradu ceny služby zostáva nedotknutá.

6. Podmienka platnosti objednávky

Podmienkou platnosti objednávky je vecne korektné vyplnenie všetkých povinných polí formuláru klientom. Objednávka môže byť považovaná za platnú aj v prípade, že obsahuje nepodstatné chyby. Nepodstatnou chybou je taká chyba, ktorá nespôsobí úplnú alebo čiastočnú nezrozumiteľnosť objednávky. Poskytovateľovi služby patrí výlučné právo posúdiť, či chyba obsiahnutá v objednávke je chybou podstatnou alebo nepodstatnou. Povinné polia sú v objednávke označené hviezdičkou.

Podmienkou platnosti objednávky v prípade, ak klient zvolí formu úhrady na faktúru so splatnosťou 7 dní a poskytovateľ služby požaduje overenie údajov klienta, je odoslanie SMS správy klientom z telefónneho čísla, ktoré klient uviedol v objednávke, na telefónne číslo poskytovateľa 0948115110. SMS musí byť v tvare podľa pokynov poskytovateľa služby zobrazených na webstránke po odoslaní objednávky.

7. Miesto doručenia výpisu

Poskytovateľ služby odošle obstaraný výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra v zmysle objednávky na miesto doručenia v nej uvedené. Miestom doručenia výpisu môže byť ľubovoľná adresa na území SR alebo v cudzine, na ktorú je možné vykonať doručenie takým spôsobom, ako v objednávke klient zvolil.

8. Obstaranie výpisu

V prípade, ak klient v objednávke zvolí formu úhrady vopred prevodom alebo vkladom na účet, výpis z obchodného registra bude obstaraný bezodkladne po zaznamenaní úhrady počas pracovných dní do 15:00 hod a výpis zo živnostenského registra bezodkladne po zaznamenaní úhrady počas pracovných dní avšak iba do 13:00. Ak je úhrada zaznamená v pracovný deň po 15:00 hod (resp. v prípade výpisu zo živnostenského registra po 13:00 hod) alebo cez víkend, sviatok alebo deň pracovného pokoja, výpis z obchodného alebo živnostenského registra bude obstaraný až nasledujúci pracovný deň.

V prípade, ak klient v objednávke zvolí formu úhrady po obstaraní výpisu na faktúru so splatnosťou 7 dní, výpis bude obstaraný bezodkladne po prijatí platnej objednávky.

9. Spôsob doručenia výpisu a lehota doručenia výpisu

Doručenie výpisu zabezpečuje poskytovateľ služby prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb Slovenská pošta, a. s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S (ďalej len „Slovenská pošta“) a prostredníctvom poskytovateľa kuriérskych služieb green express, s.r.o. so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 46 460 594, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 78021/B (ďalej len „Kuriérska spoločnosť“). Vo výnimočných prípadoch môže doručenie výpisu vykonať poskytovateľ služby iným spôsobom.

Poštové podmienky Slovenskej pošty - Doporučený list Slovensko
Poštové podmienky Slovenskej pošty - Doporučený list zahraničie
Poštové podmienky Slovenskej pošty - Expres zásielky Slovensko
Podmienky kuriérskej spoločnosti green express

10. Doručovanie prostredníctvom tretích osôb

Doručovanie výpisu prebieha prostredníctvom tretích osôb. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za riadne vykonanie doručenia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra v lehote predpokladanej vo VOP a na webstránke poskytovateľa. Lehota stanovená vo VOP a webstránke poskytovateľa vychádza z podmienok poskytovania služieb stanovených Slovenskou poštou a Kuriérskej spoločnosti. Poskytovateľ nezodpovedá za splnenie povinností tretích osôb.

11. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním objednávky so súhlasom s VOP dáva klient poskytovateľovi služby súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na časovo neobmedzené obdobie. Odoslaním objednávky dáva klient poskytovateľovi súhlas na použitie emailovej adresy klienta na zasielanie obchodných oznámení, ktoré môžu mať charakter reklamy. Klient je oprávnený kedykoľvek takto udelený súhlas vziať späť. V takom prípade poskytovateľ služby bezodkladne vykoná výmaz osobných údajov klienta z informačného systému poskytovateľa služby.

12. Vyhradenie práva odmietnuť objednávku

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku bez udania dôvodu. Poskytovateľ je povinný o odmietnutí objednávky bezodkladne informovať klienta prostredníctvom e-mailu, ktorý klient uviedol v objednávke. Poskytovateľ je povinný v takom prípade vrátiť klientovi prijatú úhradu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa jej zaznamenania. V prípade, ak z objektívnych dôvodov nebude možné vrátenie úhrady vykonať, najmä preto, že poskytovateľovi nebude známe číslo bankového účtu klienta, nie je povinný prijatú úhradu vrátiť. V prípade, ak objektívne dôvody podľa predchádzajúcej vety pominú, je poskytovateľ povinný klientovi úhradu vrátiť.

13. Cena za službu

Cena za službu je uvedená v cenníku vydanom poskytovateľom služby a zverejnenom na webstránke. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

14. Reklamačný poriadok

Klient je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne o tom, čo sa o jej dôvode dozvedel alebo vzhľadom na všetky okolnosti dozvedieť mohol, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia výpisu alebo dňa, ku ktorému malo k doručeniu výpisu dôjsť a nedošlo. Klient stráca právo na uplatnenie reklamácie uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety. V prípade, ak výsledkom prešetrenia reklamácie bude záver, že je odôvodnená, má klient právo na voľbu medzi vrátením plnej ceny za službu alebo opätovným riadnym poskytnutím služby. Reklamáciu klient uplatňuje zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytovateľa služby info@vypiszor.sk s uvedením čísla objednávky, podrobného popisu dôvodu reklamácie a želaného spôsobu vybavenia reklamácie.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2016.

Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk