VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Firemný automobil a jeho evidencia

Zmena majiteľa vozidla

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá povinnosť evidovať každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru.

Vlastník a držiteľ vozidla

Vlastník vozidla a držiteľ vozidla – základne údaje uvedené v osvedčení o evidencii vozidla, ktorémnoho ľudí považuje za významovo totožné, no bohužiaľ to tak nie je. Najčastejšie je v osvedčení o evidencii vozidla zapísaná tá istá osoba ako vlastník a držiteľ, preto dochádza k spomínanému omylu.

Držiteľ vozidla

Držiteľom vozidla môže byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba či jej organizačná zložka. V osvedčení o evidencii smie byť zapísaná iba jedna osoba. Držiteľ vozidla je osoba, ktorá vozidlo používa.

Vlastník vozidla (majiteľ vozidla)

Vlastníkom vozidla je osoba, ktorá toto vozidlo vlastní – je jeho majetkom. Aby ste boli zapísaný v osvedčení o evidencii ako vlastník vozidla, tak je potrebné preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla.

Zmena držiteľa vozidla

Zákon rozdeľuje medzi zmenou držiteľa vozidla:
  • v okrese
  • mimo okresu
Pri zmene držiteľa v okrese je potrebné aby sa k príslušnému orgánu Policajného zboru dostavil pôvodný aj nový držiteľ a taktiež aby pristavili vozidlo ku kontrole. Vyžaduje sa predložiť nasledovné dokumenty:
  • Žiadosť o odhlásenie vozidla (pôvodný držiteľ)
  • Žiadosť o prihlásenie vozidla (nový držiteľ)
  • Platné doklady totožnosti
  • V prípade osoby podnikateľa je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
  • Doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla (predloží nový držiteľ)
Samozrejme za tento úkon je potrebné zaplatiť správny poplatok, ktorého výšku určuje platný sadzobník.

V prípade zmeny držiteľa mimo okresu je povinnosť najskôr odhlásiť vozidlo vo svojom okrese a následné ho prihlásiť v prislúchajúcom okrese. Zákon stanovuje lehotu 15 dní na prihlásenie vozidla z iného okresu od dňa vykonania prevodu držby. Aj v tomto prípade je potrebné predložiť potrebné dokumenty orgánu PZ a zaplatiť správny poplatok.

Splnomocnenie na používanie firemného vozidla

Žiadny právny predpisnám neurčuje povinnosť splnomocniť zamestnanca alebo dať povolenie na jazdu firemným vozidlom. Takisto nie je potrebné ani mať pri sebe kópiu výpisu z OR SR. Pri cestnej kontrole plne postačujú klasické doklady, ako pri vlastnom aute.

V prípade používania vozidla v zahraničí, ak nie ste majiteľom vozidla, odporúčame nosiť zo sebou splnomocnenie k použitiu vozidla v zahraničí.

Iný prípad je ale, ak by ste poverili niekoho na vykonanie úkonov týkajúcich sa vášho auta – STK, TK alebo rôzne úkony na Dopravnom inšpektoráte hlavne spojené s podpisovaním dokumentov spojené s vozidlom. Na tieto úkony už je potrebná písomná plná moc.

Aktualizáciu údajov v Osvedčení o evidencií vozidla

Zákon o cestnej premávke stanovuje povinnosť držiteľovi vozidla oznámiť orgánu Policajného zboru akékoľvek zmeny, ktoré nastali v súvislosti s osvedčením o evidencii vozidiel (napr. zmena majiteľa, zmena držiteľa, odcudzenie vozidla, zmena farby vozidla a podobne). Držiteľ je povinný oznámiť tieto zmeny v lehote 15 dní, odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali. Za nedodržanie týchto povinností hrozí majiteľovi vozidla pokuta.
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk