VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Právne predpisy súvisiace s obchodným registrom

Problematika obchodného registra a zbierky listín je upravená v troch základných právnych predpisoch. Inštitút obchodného registra je založený priamo v našom kódexe obchodného práva – v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Obchodnému registru sa v ňom venuje pozornosť v Hlave III, ktorú po prijatí osobitného zákona o obchodnom registri tvorí už iba § 27 so svojimi deviatimi odsekmi.

Zákonná právna úprava obchodného registra je potom sústredená v osobitnom zákone – zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vykonávaciu právnu úpravu obchodného registra tvorí vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Postup v elektronickom konaní vo veciach obchodného registra je upravený ďalej vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra.
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk