VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Obchodný register

Obchodný register je verejnou evidenciou údajov o obchodných spoločnostiach, družstvách a iných osobách, o ktorých to ustanovuje zákon. Právna úprava obchodného registra je obsiahnutá v § 27 Obchodného zákonníka a v osobitnom zákone o obchodnom registri. Zápis údajov do obchodného registra je detailne upravený vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu priložiť.

Do obchodného registra je možné zapísať na vlastnú žiadosť zapísať aj fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, iného oprávnenia alebo vykonávajú poľnohospodársku výrobu podľa osobitného predpisu.

Zápisy v obchodnom registri majú dvojaký charakter, čo sa týka účinkov, ktoré spôsobujú. Časť zápisov je konštitutívneho charakteru, kedy sa samotným zápisom v obchodnom registri zakladajú, menia alebo zanikajú príslušné právne skutočnosti. Druhú časť zápisov v obchodnom registri tvoria tie, ktoré majú iba deklaratívny účinok. Oznamuje sa nimi, že niekedy v minulosti nastali z iných právnych dôvodov skutočnosti zapisované do obchodného registra.

Zákon ustanovuje, že údaje zapísané v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia, čím je zakotvená materiálna publicita obchodného registra. Formálna publicita obchodného registra je daná tým, že obchodný register je prístupný každému, je možno do neho po zaplatení súdneho poplatku nahliadať a vyhotovovať si z neho odpisy. Obchodný register sa vedie v elektronickej forme a informatívna verzia obchodného registra je dostupná aj on-line.

Obchodný register vedú okresné súdy v sídle krajského súdu a sú miestne príslušné podľa sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra zapisovaných osôb. Funkciu obchodného registra tak plní 8 okresných súdov v sídle kraja – Okresný súd Bratislava I, Okresnú súd Trnava, Okresný súd Nitra, Okresný súd Trenčín, Okresný súd Žilina, Okresný súd Banská Bystrica, Okresný súd Prešov, Okresný súd Košice I.

Každý príslušný registrový súd počas úradných hodín na požiadanie po uhradení súdneho poplatku vo výške 6,50 EUR vydá aktuálny výpis z obchodného registra zapísaného subjektu v listinnej podobe.
Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk